Obnova hradního zdiva – Cimburk u Koryčan

Obnova hradního zdiva ze 14. století: Rozebrání a opětovné vyzdění nároží severní obvodové hradby za použití kvádrů k armování. Rozebrání, začištění a vyzdění pokračování severní obvodové hradby s vymodelováním náznaku špalety okna. Vyzdívka klenby k podchycení zdiva a spárování líce zdiva. Rozebrání poškozené tarasní zdi a její opětovná výstaba (koruna je zaizolována a pokryta drny). Odkop a vyčištění destrukce a vybudování opěrného pilíře u SZ nároží palácové stěny. Vyzdění části obvodové hradby v prostoru u hlavní brány. Vyzdívka klenby k podchycení visícího skalního bloku v prostoru hradního sklepení.

Práce byly realizovány v několikaletých etapách za dohledu odborné veřejnosti a byly součásti aplikovaného výzkumu pojiv Fakulty stavební VUT v Brně, za užití trasových malt. Dílo bylo realizováno ve spolupráci s občanským sdružením Polypeje. Objekt je pod ochranou památkové péče.